Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

1. Postanowienia ogólne

 1. Sinfonia Varsovia z siedzibą w Warszawie, Grochowska 272, 03-849 Warszawa, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Stołecznego Warszawy pod numerem RIA/2/2008, NIP: 5252414353, REGON: 141246217 (zwana dalej „Sprzedawcą”) prowadzi sklep internetowy Sinfonia Varsovia (zwany dalej „Sklepem”), w ramach którego dokonuje sprzedaży detalicznej towarów za pośrednictwem Internetu pod adresem www.sinfoniavarsovia.org/sklep (zwaną dalej: „Stroną Internetową”), na podstawie niniejszego Regulaminu (zwanym dalej „„Regulaminem”).
 2. Kupującym może być osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (zwana dalej „Kupującym” lub „Klientem”). Do zakupów w Sklepie uprawnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Niniejszy regulamin dostępny jest na Stronie Internetowej Sklepu – www.sinfoniavarsovia.org/sklep, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 5. Domena www.sinfoniavarsovia.org/sklep oraz zawarte w niej treści stanowią przedmiot praw autorskich Sprzedawcy. Wprowadzanie przez Klientów jakichkolwiek zmian lub nowych treści na domenę, bez pisemnej zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich. Ochrona praw następuje według przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności przemysłowej.
 6. Umieszczanie przez Klienta na stronach internetowych Sklepu jakichkolwiek treści naruszających prawo, dobre obyczaje lub godność i dobra osobiste innych podmiotów i osób jest zakazane. Wpisy takie zostaną niezwłocznie usunięte.
 7. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Sprzedawca informuje, że obsługa domeny następuje z wykorzystaniem następujących narzędzi i oprogramowania: komputer PC z systemem operacyjnym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższej.

2. Towary handlowe

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (tj. zawierają podatek od towarów i usług) i są podawane w polskich złotych (PLN). Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy.
 2. Koszty dostawy są zależne od sposobu realizacji zamówienia. Zapłata kosztów dostawy następuje przy płatności ceny.
 3. Oferowane do sprzedaży towary są opisane pod względem wymiarów, użytych materiałów, koloru lub innych istotnych cech. W przypadku rozbieżności decydujące znaczenie ma opis towaru, a nie zdjęcie zamieszczone na stronie. Klient przed zakupem jest obowiązany do zapoznania się z zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu specyfikacją i opisem towaru. O ile opis towaru nie stanowi inaczej, oferowane do sprzedaży towary są fabrycznie nowe.

3. Podatkowa dokumentacja zakupów

 1. Na wszystkie zamówione towary w Sklepie wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług podpis Klienta – jako nabywcy towaru – nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT.
 2. W przypadku zakupu dokonywanego przez Klienta przy użyciu danych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą Klientowi zostanie wystawiona z tego tytułu faktura.

4. Zamówienia

 1. Treści i obrazy prezentowane na stronach internetowych Sprzedawcy nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i obowiązują wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.
 2. Złożenie zamówienia następuje poprzez wypełnienie formularza dostępnego na Stronie Internetowej sklepu.
 3. Warunkiem przyjęcia zamówienia od Klienta jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia oraz formularza z danymi osobowymi, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania umowy sprzedaży, akceptacja Regulaminu oraz wybór formy płatności i formy dostawy.
 4. Sklep wyśle na adres mailowy Klienta informacje o złożonym zamówieniu oraz warunkach zawarcia umowy, zawierające: dane Sklepu, opis towaru(ów), ceny jednostkowe i sumaryczną, koszty dostawy, sposób dostawy, formę i termin płatności oraz numer zamówienia, informacje o terminie i sposobie odstąpienia od umowy, a także o sposobie i terminie złożenia reklamacji.
 5. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sklep. W przypadku wyboru płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, zawarcie umowy następuje w momencie dokonania płatności.
 6. Klient ma prawo wyboru zakupu jednorazowego lub założenia konta internetowego poprzez rejestrację.
 7. Przez konto należy rozumieć prowadzony dla Klienta przez www.sinfoniavarsovia.org/sklep pod unikalną nazwą (login), zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu.
 8. Klient posiadający konto w Sklepie może śledzić historię zamówienia, jak też korzystać z uproszczonych zasad składania zamówień, bez potrzeby wprowadzania wszystkich danych do formularza.
 9. Sklep ma prawo odmówić realizacji zamówienia gdy podane dane budzą wątpliwości co do ich prawdziwości lub poprawności,
 10. Składając zamówienie Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku niedotrzymania przez Kupującego postanowień Regulaminu, wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które uniemożliwiają wykonanie umowy sprzedaży, w tym dostarczenie towaru, Sklep jest uprawniony do unieważnienia złożonego zamówienia oraz usunięcia wszystkich danych Klienta związanych z takim zamówieniem.
 11. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni w roku.

5. Płatność

 1. Klient może wybrać jedną z wymienionych poniżej form płatności z tytułu umowy sprzedaży:
 • przelew – zapłatę przelewem na rachunek bankowy Sklepu o numerze 64 1050 1025 1000 0024 2254 8426: w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zaakceptowania zamówienia przez Sklep;
 • szybki przelew PayU.
 1. Sklep zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności, niż wymienione w punkcie 1, na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem.
 2. Dniem zapłaty płatności przelewem lub przelewem elektronicznym jest dzień uznania rachunku Sklepu. Celem udokumentowania zapłaty Klient może potwierdzić dokonanie płatności poprzez przesłanie mailem potwierdzenia dokonania transakcji.
 3. Przez płatność należy rozumieć zapłatę ceny brutto wraz z ewentualnymi kosztami dostawy.
 4. W przypadku niektórych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość ustalenia sposobu dokonania płatności tylko w określony sposób. Towary te zostają oznakowane poprzez użycie oznaczeń: „tylko przelew” lub „tylko karta” albo „bez przelewu” lub „bez karty”.
 5. Zamówienia zostaną anulowane również wtedy, gdy:
 • Klient nie dokona w odpowiedni sposób i we wskazanym czasie płatności kwoty odpowiadającej wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki;
 • w przypadku wyboru przez Klienta płatności kartą płatniczą, transakcja w systemie płatniczym PayU nie zostanie skutecznie zrealizowana;
 • w przypadku wyboru przez Klienta płatności PayU – transakcja w systemie płatniczym nie zostanie skutecznie zrealizowana;
 • na koncie bankowym Sklepu nie zostanie odnotowany przelew w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia przez Sklep zamówienia,
 • przedmiot nie zostanie odebrany osobiście w terminie 14 dni od daty potwierdzenia zamówienia przez Sklep.

6. Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła raz w tygodniu w środy za pośrednictwem Poczty Polskiej, o ile zamówienie dostało złożone do wtorku do godziny 12:00. Warunkiem wysyłki towaru jest dokonanie przedpłaty.
 2. Klient jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu na stronie internetowej Sklepu w zakładce Koszty i sposoby dostawy.
 3. Czas dostarczenia przesyłki wynosi przeciętnie 3-5 dni przez Pocztę Polską od momentu wydania przesyłki z magazynu sklepu. W przypadku podzielenia zamówienia, poszczególne przesyłki mogą zostać wysłane w różnym terminie, o czym Klient informowany zostanie drogą mailową.
 4. W przypadku, jeśli nie będzie możliwa realizacja zamówienia w czasie podanym w pkt. 1 i 3, Sklep poinformuje o tym Klienta. W takim przypadku Klient ma prawo do odstąpienia od umowy. Dokonane przez Klienta płatności podlegają zwrotowi.
 5. W przypadku wskazania adresu wysyłki towaru za granicę prosimy o indywidualny kontakt ze Sklepem.

7. Reklamacje

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
 • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 • nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 1. Jeżeli Kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).
 3. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 4. W przypadku Klienta będącego konsumentem w sytuacji odstąpienia od umowy sprzedaży, Sinfonia Varsovia ponosi koszt odebrania towaru od Klienta.
 5. Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy mające powstać w przyszłości, Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy. Przepisu tego nie stosuje się, gdy Kupującym jest konsument.
 6. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 8. Jeżeli Kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 9. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 10. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 11. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 12. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
 13. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 14. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana Kupującemu.
 15. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 16. Przepisy ust. 15 i 16 stosuje się do zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad.
 17. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 18. Jeżeli Kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 19. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.
 20. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w ust. 20.
 21. W terminach określonych w ust. 21 Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 22. W momencie odbioru przesyłki Kupujący jest obowiązany sprawdzić zawartość paczki w obecności pracownika firmy doręczającej i potwierdzić ten fakt, na druku jej odebrania, własnoręcznym podpisem (lub osoby upoważnionej do odebrania) z podaniem daty odbioru.
 23. W przypadku, gdy zamówienie dotyczy więcej niż jednego towaru (wielość asortymentu), a niezgodność towaru z umową dotyczy tylko jednego towaru, uprawnienia reklamacyjne Klient może wykonywać w odniesieniu do towaru wadliwego.
 24. Zgłoszenia reklamacyjnego (zgłoszenia wady) Klient dokonuje wypełniając formularz reklamacyjny znajdujący się na stronie internetowej Sprzedawcy lub dokonując pisemnego zawiadomienia w inny sposób z podaniem numeru zamówienia, danych Klienta z faktury lub rachunku.
 25. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klienta może on dochodzić roszczeń na drodze powództwa cywilnego przed sądem powszechnym.

8. Prawo odstąpienia od umowy

 1. W przypadku zawarcia umowy na odległość:
 • konsumentowi, tj. osobie fizycznej dokonującej zakupu niezwiązanego bezpośrednio z prowadzaną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

– przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów zwrotu towaru (nie dot. Konsumentów), w terminie 14 dni na zasadach określonych w § 8.

 1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 2. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Prawo odstąpienia dokonuje się w jeden z podanych niżej sposobów:
 • złożenie przez Klienta oświadczenia drogą mailową na adres sklep@sinfoniavarsovia.org z zaznaczeniem numeru zamówienia,
 • przesłanie w formie papierowej wypełnionego formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu.
 1. W razie odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 4. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane na nośnikach takich jak płyty CD,DVD, BluRay itp. w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (e-booki), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się̨ za wyraźną̨ zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsumentowi przysługują uprawnienia opisane poniżej, w tym konsument może żądać doprowadzenia do zgodności towaru z umową.
 2. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca doprowadza towar do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której została poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając jego charakter oraz cel, w jakim jest wykorzystywany. Koszty doprowadzenia towaru do zgodności z umową ponosi Sprzedawca.
 4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
 • doprowadzenie do zgodności towaru z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do art. 43m ust. 2 i 3 Ustawy o prawach konsumenta;
 • Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43m ust. 4 Ustawy o prawach konsumenta;
 • brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
 • brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w art. 43m Ustawy o prawach konsumenta;
 • z oświadczenia Sprzedawca lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

9. Ochrona danych osobowych

 1. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) administrator danych osobowych przedstawia wymagane informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Klientów Sklepu jest Sinfonia Varsovia, z siedzibą w Warszawie, Grochowska 272, 03-849 Warszawa, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Stołecznego Warszawy pod numerem RIA/2/2008, NIP: 5252414353, REGON: 141246217 (dalej „administrator”).
 3. Administrator powołał inspektora danych osobowych, z którym można kontaktować się pisemnie na adres siedziby administratora lub drogą elektroniczną na adres e-mail: iod.sv@dpag.pl.
 4. Dane osobowe klienta będą przetwarzane na podstawie:
 • 6 ust. 1 pkt a) RODO, tj. na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – w celach marketingowych organizatora (przesyłania informacji handlowej) – w zakresie następujących kategorii danych osobowych imienia i nazwiska Klienta i jego adresu oraz adresu e-mail;
 • 6 ust. 1 pkt b) RODO, tj. ze względu na to, że przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy sprzedaży oraz do wykonania umowy sprzedaży, której jest Pani/Pan stroną – w zakresie następujących kategorii danych osobowych imienia i nazwiska Klienta i jego adresu, adresu, na jaki ma zostać dostarczony zakupiony towar oraz numeru telefonu i adresu email, a także rachunku bankowego Klienta.
 1. Podanie danych osobowych:
 • w przypadku kategorii danych osobowych obejmujących imię i nazwisko Klienta i jego adres, adres, na jaki ma zostać dostarczony zakupiony towar oraz adres e-mail – jest warunkiem zawarcia umowy i nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania; konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia z Panią/Panem umowy;
 • w przypadku pozostałych kategorii danych osobowych – jest wymogiem umownym i nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania.
 1. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące usługi informatyczne dla administratora, Poczta Polska, a w przypadku Klientów dokonujących płatności za pośrednictwem PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, kapitał zakładowy 4.944.000 zł (opłacony w całości), NIP: 7792308495; Klient dokonując płatności za pośrednictwem PayU wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych związanych z dokonana płatnością tej spółce, która jest administratorem danych osobowych Klientów dokonujących transakcji płatniczych PayU.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani organizacji międzynarodowej.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane:
 • w przypadku danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych – nie dłużej niż do dnia cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, a jeżeli zaistnieją podstawy do dochodzenia lub obrony roszczeń lub obowiązek przechowywania dokumentów wynikający z obowiązujących przepisów – do upływu okresu dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora oraz upływu okresu przechowywania dokumentów wynikającego z obowiązujących przepisów;
 • w przypadku danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy – do upływu okresu związanego z zawarciem i wykonaniem umowy, a także upływu okresu dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora oraz upływu okresu przechowywania dokumentów wynikającego z obowiązujących przepisów;
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz nie jest stosowane profilowanie.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 679/2016 z dnia 27 kwietna 2016 r (RODO) a także ochrony przetwarzanych danych osobowych zostały określone w Polityce prywatności.

10. Postanowienia końcowe

 1. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików cookies, a także możliwości określenia przez Kupującego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Kupującego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w Polityce Prywatności (§ 5 Pozyskiwanie danych).
 2. Sklep zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany niniejszego regulaminu ze względu na ważne przyczyny. Zmiany takie, ze wskazaniem przyczyn, publikowane są na Stronie Internetowej i wchodzą w życie w terminie 10 dni od dnia opublikowania. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmian stosuje się dotychczasowe przepisy regulaminu.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Do rozpatrzenia wszelkich sporów o wykonanie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, a także o ustalenie treści tej umowy właściwy jest sąd ustalony według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

Załącznik nr 1 – formularz zwrotu (.doc)