Usługa ochrony fizycznej terenu i obiektów nieruchomości położonej przy ul. Grochowskiej 272 w Warszawie

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

ORKIESTRA SINFONIA VARSOVIA
00-901 Warszawa Plac Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
tryb postępowania – przetarg nieograniczony
o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych
Przedmiot zamówienia
Usługa ochrony fizycznej terenu i obiektów nieruchomości
położonej przy ul. Grochowskiej 272 w Warszawie
identyfikator: ZP/2511/2010/PN/1
Zatwierdzam:
Warszawa, dn. 31.03.2010r.
Uwaga :
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy zapoznali się dokładnie z treścią dokumentu. Wykonawca ponosi ryzyko odrzucenia oferty poprzez nieterminowe dostarczenie wszystkich wymaganych oświadczeń, bądź przedłożenia oferty nie w pełni spełniającej wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie oferty będzie uważane za akceptację zasad prowadzenia postępowania opisanych w niniejszym dokumencie.
Komisja powołana:
Zarządzenie nr 2/2010 Dyrektora Naczelnego z dn. 16.03.2010r.
2
1. INFORMACJE OGÓLNE
1..1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Orkiestra Sinfonia Varsovia
Plac Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki, 00-901 Warszawa
REGON: 141246217 NIP: 525-241-43-53
mail: sinfoniavarsovia@sinfoniavarsovia.org
2..1. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą faksową, pisemnie i mailem.
1.2.1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują przez osobiste dostarczanie listów, pisemnie i faksem. Zamawiający posiada faks (22) 620 03 74.
1.2.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazywać będą oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania na piśmie. Korespondencję przekazaną do Zamawiającego za pomocą faksu uważa się za złożoną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego w godzinach pracy, tj. poniedziałek – piątek g.8.00-16.00, przed upływem terminu na jej składanie.
3..1. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Pan Janusz Czyżewski - sinfoniavarsovia@sinfoniavarsovia.org, Tel. 22 582 70 90.
W sprawach formalnych: Pani Balbina Kacprzyk:
sinfoniavarsovia@sinfoniavarsovia.org, Tel. 602 292 219.
4..1. Termin płatności – do 21 dni od daty złożenia faktury.
5..1. Wymagany termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
6..1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
7..1. W przypadku powierzenia zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, którego wykonanie powierzy podwykonawcom.
8..1. Ogłoszenie o przetargu umieszczono:
- w Biuletynie Zamówień Publicznych,
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego,
- na stronie internetowej:www.sinfoniavarsovia.org/bip/
- na stronie internetowej m. st. Warszawy: um.warszaw.pl
2. PODSTAWA PRAWNA
art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna terenu i budynków nieruchomości położonej przy ul. Grochowskiej 272 w Warszawie, której zakres obejmować będzie ochronę mienia polegającą na działaniach zapobiegających i przeciwdziałających powstawaniu szkód (pożar, zalanie), przestępstw, wykroczeń dewastacji w tym miejscu.
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
1) Całodobowe pełnienie na w/w terenie dyżuru ochronnego z wyznaczeniem jednego posterunku stacjonarnego przy wjeździe na teren i dwóch pełniących
3
rolę patrolu obchodowego (dwóch pracowników ochrony – w ciągu dnia 12 godz. Trzech pracowników ochrony – w nocy 12 godz.)
2) Osoby biorące udział w wykonywaniu ochrony po stronie Wykonawcy muszą posiadać odpowiednie przeszkolenie zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)
3) Zapewnienie wyposażenia pracowników ochrony w odpowiednie środki techniczne, środki łączności, wyposażenie indywidualne oraz odpowiednie umundurowanie z identyfikatorem.
4) Udostępnianie wejścia na teren i powiadamianie osób upoważnionych przez Zleceniodawcę oraz odpowiednich służb w przypadku stwierdzenia w ochranianej nieruchomości włamania, awarii, kradzieży, pożaru itp. oraz podjęcie podstawowych działań zabezpieczających.
4. ZMIANY W DOKUMENTACH PRZETARGOWYCH
W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed terminem składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie w Biuletynie Zamówień Publicznych.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
6. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
6.1 Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy.
6.2. Wykonawca, którego oferta została wybrana wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w dniu jej zawarcia.
6.3. Zabezpieczenie może być wniesione w formie dopuszczalnej przez art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6.4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
ING Bank Śląski 32 10501054 1000 0023 2710 8516
6.5. Zamawiający zwraca 100% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez niego za należycie wykonane.
7. OFERTA
7.1. Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną terenów i obiektów, których dotyczy zamówienie, w celu uzyskania informacji dla poprawnego przygotowania oferty.
Wizja lokalna może się odbyć w dniach 15 i 16 kwietnia br. w godz. 9:00 – 14:00.
4
7.2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, na komputerze lub odręcznie, czytelnie, techniką trwałą oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. Oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty musi być dołączony do oferty, o ile nie wynika z przepisów lub innych dokumentów dołączonych do oferty
7.3. Proponuje się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami oraz podpisana (parafowana) przez osobę upoważnioną.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę
7.4. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego z dopiskiem:
„Usługa ochrony fizycznej terenu i obiektów nieruchomości położonej przy ul. Grochowskiej 272 w Warszawie”.
„ Nie otwierać przed 22.04.2010 r. przed godziną 11:00”
Koperta poza oznakowaniem jak wyżej, powinna być opisana nazwą i adresem Wykonawcy.
7.5. Sposób obliczenia ceny
Cenę należy podać zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ (druk Oferty) w oparciu o zakres przedmiotu zamówienia, podając stawkę brutto usługi za okres jednej doby.
Cena powinna być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Cenę należy podać w wartości brutto tj. łącznie z podatkiem VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
7.6. Dopuszczalna liczba ofert składanych przez jednego Wykonawcę.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant firmy. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nie dopuszcza się składania propozycji rozwiązań wariantowych, zawarcia umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów, aukcji elektronicznej.
7.7. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
7.8. Koszty sporządzania oferty.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7.9. Warunki udziału w postępowaniu
7.9.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
7.9.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. posiadają koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.
7.9.1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, t.j.
- wykażą, że w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej trzy usługi odpowiadające swoim rodzajem
5
przedmiotowi niniejszego zamówienia i dostarczą potwierdzenia należytego wykonania tych trzech usług wystawione przez klienta,
- wykażą, że dysponują lub będą dysponowali (tzn. że nie dysponują na dzień składania ofert), co najmniej 6 osobami posiadającymi odpowiednie przeszkolenie zgodnie z ustawą z dn. 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005r. nr 145 poz.1221 z późn. zm.).
- wykażą, że dysponują lub będą dysponować (tzn. że nie dysponują na dzień składania ofert), stacją monitorowania alarmów i zmotoryzowanymi patrolami interwencyjnymi.
7.9.1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. – że posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 130 000 zł.
7.9.1.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
7.9.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawcy muszą wykonać czynności, o których mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy czym każdy z Wykonawców musi spełniać warunek określony w pkt.7.9.1.4., pozostałe warunki określone w pkt 7.9.1. mogą spełniać łącznie.
7.10. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Na potwierdzenie spełniania warunków o których mowa w pkt. 7.8 SIWZ Wykonawca złoży wraz z ofertą: Lp: Nazwa dokumentu potwierdzającego: Wymagany dokument: Nr załącznika do SIWZ
1.
Wzór oferty
Wypełniony i podpisany formularz oferty (według wzoru ”Oferta”)
Załącznik nr 1do SIWZ
2
Oświadczenie
Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Załącznik nr 2 do SIWZ
3
Oświadczenie
Oświadczenie o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
Załącznik nr 3 do SIWZ
4
Dokument potwierdzający dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego – aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5
Koncesja, zezwolenie lub licencja
Koncesja, zezwolenie lub licencja w zakresie usług ochrony osób i mienia, aktualna na dzień składania ofert
.
6
Wykaz usług
Wykaz wykonanych usług ochrony świadczonych w okresie ostatnich 3 lat
Załącznik nr 4 do SIWZ
6
przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej trzy usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia i dostarczą potwierdzenia należytego wykonania tych trzech usług wystawione przez klienta,
7
Wykaz osób
Wykaz osób, wyznaczonych do realizacji zamówienia, którymi Wykonawca dysponuje tj. min. 6 osób pełniących funkcję pracowników szeregowych posiadających odpowiednie przeszkolenie zgodnie z ustawą z dn. 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005r. nr 145 poz.1221 z późn. zm.). W przypadku gdy Wykonawca wskazał w wykazie osoby, którymi będzie dysponował, dołączy również pisemne zobowiązania podmiotów do udostępnienia tych osób do wykonania niniejszego zamówienia.
8
Opłacona polisa
Aktualna polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 130 000,00zł.
9
Oświadczenie
Oświadczenie, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował stacją monitorowania alarmów i zmotoryzowanymi patrolami interwencyjnymi. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże, iż będzie dysponował stacją monitorowania alarmów i zmotoryzowanymi patrolami interwencyjnymi, dołączy również pisemne zobowiązania podmiotów do wykonania niniejszego zamówienia.
10
Informacja o podwykonawcach
Informacja o podwykonawcach z podaniem nazwy, adresu i ze wskazaniem zamówienia lub części zamówienia, które podwykonawca będzie wykonywał – jeżeli dotyczy.
Ocena spełniania w/w warunków i wymogów dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
7
wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Wszystkie dokumenty należy składać w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
7.11. Zawartość oferty.
Oferta winna zawierać:
7.11.1. Wypełniony formularz (wg wzoru określonego w załączniku do SIWZ).
7.11.2. Dokumenty żądane od Wykonawcy
7.12. Miejsce i termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć w Biurze Orkiestry Sinfonia Varsovia, Plac Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki IX piętro, w pokoju nr 906 nie później niż do dnia 22.04.2010 r. do godz. 10:00
7.13. Ważność i odrzucenie ofert.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli będzie zachodziła przynajmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
7.14. Okres ważności oferty.
Składający ofertę pozostaje związany nią przez okres 30 dni licząc od terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
7.15. Oferty zamienne, wycofanie ofert.
Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzaniu zmian powinno być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem "ZMIANA".
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie "WYCOFANIE".
Koperty oznaczone dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.
7.16. Otwarcie ofert
7.16.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.04.2010r. o godz.11:00 w siedzibie Zama-wiającego.
8
Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
7.16.2. Otwarcie ofert będzie poprzedzone stwierdzeniem prawidłowości zgłoszenia do przetargu oraz policzeniem otrzymanych ofert. Następnie zbadana zostanie nienaruszalność kopert z ofertami. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
7.17. Ocena ofert
7.17.1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena brutto– waga: 100 %
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria.
7.17.2. Cena.
Punkty za kryterium będą liczone następująco:
najniższa wartość ceny w badanych ofertach
C = x 10 x 100%
wartość ceny w ofercie badanej
8. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Informację o rozstrzygnięciu przetargu, Zamawiający niezwłocznie prześle uczestnikom postępowania podając nazwę (firmę), siedziby i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz ze streszczeniem, oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu zostanie również opublikowana w tych samych miejscach, gdzie wywieszone były ogłoszenia o miejscu i terminie przeprowadzenia przetargu.
9. ZAWARCIE UMOWY
Wykonawca, którego ofertę wybrano zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy, której istotne postanowienia otrzymał w ramach SIWZ.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.
Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
9
10. PRZEWIDYWANE ZMIANY DO UMOWY
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, poza zmianą warunków umowy przewidzianą w istotnych postanowieniach umowy.
11. UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli będzie zachodziła przynajmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.
O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
12. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
W toku postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej opisane w DZIALE VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
Załączniki do SIWZ :
1. Formularz “Oferta” zał. nr 1
2. Oświadczenie wg art. 22 ust. 1 ustawy prawo zam. publ. zał. nr 2
3. Oświadczenie o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania zał. nr 3
4. Wykaz zrealizowanych usług w zakresie przedmiotu
zamówienia z ostatnich 3 lat zał. nr 4
5. Istotne postanowienia umowy zał. nr 5
Zamawiający proponuje Wykonawcy, aby poinformował pisemnie, faksem lub mailem Zamawiającego o pobraniu przez niego ze strony internetowej niniejszej SIWZ z załącznikami.
Informacja ta dodatkowo umożliwi Zamawiającemu poinformowanie Wykonawcy o ewentualnych zmianach lub uzupełnieniach w niniejszym postępowaniu.
10
Załącznik nr 1
Identyfikator: ZP/2511/2010/PN/1
(pieczęć wykonawcy) OFERTA
Ja niżej podpisany.........................................................................................................
działając w i na rzecz (nazwa firmy) ...........................................................................
.....................................................................................................................................
NIP : ................................................REGON : .............................................................
FAX…………………………………..mail:……………………………………………..
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w Orkiestrze Sinfonia Varsovia w Warszawie
Usługę ochrony fizycznej terenu i obiektów nieruchomości położonej przy ul. Grochowskiej 272 w Warszawie
Oferuję realizację usługi zgodnie z zakresem przedmiotu zamówienia:
Stawka brutto za okres jednej doby ………………zł.
UWAGA: cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wszelkie poprawki - jedynie poprzez skreślenie i parafowanie.
w terminie – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze SIWZ udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego wnosząc zabezpieczenie należytego wykonania umowy (zgodnie z pkt. 6 SIWZ w formie.................................................................................
Ofertę niniejszą składamy na .......... kolejno ponumerowanych stronach.
.................................., dn. ................... .........................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela)
11
Załącznik nr 2
Identyfikator: ZP/2511/2010/PN/1
Oświadczenie
o spełnianiu warunków
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
(pieczęć wykonawcy)
Nazwa i adres Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………….
.............................................................................................................................................
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych Wykonawca oświadcza, że:
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
..............................., dnia ........................
…….....................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela)
12
Załącznik nr 3
Identyfikator: ZP/2511/2010/PN/1
Oświadczenie
o spełnianiu warunków
określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy
(pieczęć wykonawcy)
Nazwa i adres wykonawcy:
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych, który brzmi:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wyko-nania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
13
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którzy udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3,
4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
..............................., dnia ........................
………………..............................................
(Podpis upoważnionego Przedstawiciela
14
Załącznik nr 4
identyfikator: ZP/2511/2010/PN/1
WYKAZ ZREALIZOWANYCH PRAC
(pieczęć wykonawcy)
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :
Usługę ochrony fizycznej terenu i obiektów nieruchomości położonej przy ul. Grochowskiej 272 w Warszawie
oświadczam, że reprezentowana przeze mnie firma zrealizowała w ostatnich trzech latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia następujące prace:
Lp
Zamawiający
opis wykonywanych prac
Wartość usług
Termin
Realizacji
nazwa i adres
adres
w tys. zł.
rozpocz
Zakończ.
(dołączane dokumenty powinny dotyczyć pozycji w wykazie).
.................................., dn. ...................
……..........................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela)
15
Załącznik nr 4
Identyfikator: ZP/2511/2010/PN/1
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w dniu ………..2010 roku w Warszawie, pomiędzy:
Orkiestrą Sinfonia Varsovia z siedzibą w Warszawie przy Placu Defilad 1, zwaną dalej Zamawiającym, ………………………………………….
a
………………………………………………………………………………………………..
zwanego dalej „Wykonawcą”, o następującej treści:
§ 1
1. Zgodnie z wynikiem postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), rozstrzygniętego w dniu …………….. roku Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
Usługę ochrony fizycznej terenu i obiektów nieruchomości położonej przy ul. Grochowskiej 272 w Warszawie
2. Przez ochronę fizyczną rozumie się pełnienie w wyżej wymienionym obiekcie przez pracowników ochrony, całodobowego dyżuru ochronnego:
- dwóch pracowników ochrony – w ciągu dnia (12 godz.)
- trzech pracowników ochrony – w nocy (12 godz.)
3. Ochrona obiektu dodatkowo będzie wspomagana przez zmotoryzowane grupy interwencyjne Wykonawcy.
4. Osoby biorące udział w wykonywaniu niniejszej umowy po stronie Wykonawcy muszą posiadać stosowne przeszkolenie zgodnie z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. nr 145 poz. 1221 z. późn. zm).
5. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do umowy.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób wyszczególnionych w załączniku nr 2 do umowy, przy czym zmiana ta może nastąpić po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego i nie stanowi to zmiany warunków niniejszej umowy.
7. W przypadku powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcy, wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie jakby wykonywał przedmiot umowy samodzielnie.
8. Określenia pracownik ochrony, ochrona osób oraz ochrona mienia, są zdefiniowane w art. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 145 poz. 1221 z. późn. zm).
9. Wykonawca i pracownicy ochrony w toku wykonywania umowy zobowiązują się postępować z należytą starannością oraz przestrzegać obowiązujących przepisów
16
prawa w tym zakresie w szczególności ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia.
§ 2
1. Zamawiający zapewni wymogi podstawowego zabezpieczenia pomieszczeń i budynku dla prawidłowego pełnienia przez Wykonawcę obowiązków ochrony powierzonego mienia.
2. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia pracownikom ochrony ogólnych urządzeń sanitarnych znajdujących się w budynku oraz przeznaczy dla nich pomieszczenie dyżurne.
3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do składania pisemnych wniosków do Zamawiającego dotyczących właściwego zabezpieczenia mienia znajdującego się na terenie chronionym, które Zamawiający ma obowiązek przyjąć do wiadomości.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności ochronnych przy pomocy pracowników ochrony przeszkolonych w zakresie metod i sposobów prowadzenia ochrony oraz posiadających niezbędne doświadczenie, nienaganną opinię.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wyposażenia na własny koszt pracowników ochrony w:
a) bezprzewodowe środki łączności,
b) bezprzewodowe przyciski antynapadowe, których użycie w sytuacji zagrożenia powoduje przesłanie sygnału alarmowego do Centrum Alarmowego Wykonawcy;
c) inne urządzenia niezbędne do prawidłowego wywiązywania się Wykonawcy z niniejszej umowy.
d) jednolite ubrania firmowe z umieszczonym w sposób widoczny logo Wykonawcy.
e) identyfikatory ze zdjęciem.
6. Wykonawca ma obowiązek zapewnić ciągłość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 130 000 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy zł) na cały okres trwania umowy.
§ 3
1. Całokształt prac związanych z wykonywaniem umowy koordynuje Koordynator Ochrony wyznaczony przez Wykonawcę w osobie ……………………………..
2. Nadzór nad wszelkimi sprawami merytorycznymi wynikającymi z niniejszej umowy sprawuje Janusz Czyżewski upoważniony do sprawdzania wykonywania postanowień umownych i kontaktów z Wykonawcą.
3. Strony dopuszczają możliwość zmiany osób wyszczególnionych w ust. 1 i 2. Zmiana ta może nastąpić po pisemnym powiadomieniu Stron i nie stanowi zmiany warunków niniejszej umowy.
§ 4
1. Wykonawca i pracownicy ochrony w toku wykonywania umowy zobowiązują się postępować z należytą starannością oraz przestrzegać obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji mających wpływ na stan bezpieczeństwa ochranianych obiektów w trakcie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody i straty materialne powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
§ 5
1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
17
za okres jednej doby …………………zł brutto (słownie:………………………), zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1.
2. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, za miniony miesiąc, nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie do 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
3. Za datę zapłaty wynagrodzenia strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą płatności.
4. Przeniesienie na osobę trzecią wszelkich wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikających lub mogących wyniknąć z zawarcia lub wykonania niniejszej umowy, dla swej skuteczności wymaga zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności udzielonej w formie pisemnej.
5. W przypadku każdorazowego naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych w wysokości: 25% wartości wynagrodzenia miesięcznego, za miesiąc w którym naruszenie nastąpiło.
6. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z bieżącego wynagrodzenia miesięcznego.
7. Zamawiający ma również prawo dochodzenia wobec Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonych kar umownych.
§ 6
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony, tj. na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę:
a) w terminie 7 dni od powiadomienia Wykonawcy na okoliczność zbycia nieruchomości przez m. st. Warszawa
b) w wyniku obustronnego uzgodnienia.
3. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku trzykrotnego naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę lub utraty koncesji MSWiA.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy, a w szczególności, gdy:
1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2) dokonana zostanie taka zmiana planu finansowego Zamawiającego, iż nie przewiduje się środków na realizację całości lub części umowy.
3) Wykonawca nie zapewni w trakcie realizacji umowy ciągłości ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w trakcie realizacji umowy na kwotę nie niższą niż 130 000 zł. (sto trzydzieści tysięcy złotych).
W takich przypadkach Wykonawca nie może żądać kary umownej ani też odszkodowania.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od części umowy w trybie natychmiastowym w przypadkach:
1) konieczności zwrotu nieruchomości na rzecz byłego właściciela lub jego następców prawnych.
2) zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy.
18
W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany umowy z jednoczesną zmianą wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku:
a) zmiany czasu ochrony budynków
b) zmiany liczby pracowników ochrony na zmianie
c) zmiany sposobu organizacji ochrony obiektu.
§ 7
1. Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy określoną w następujący sposób: stawka brutto za jedną dobę x ilość dób liczona od daty podpisania umowy 365 dni od daty podpisania umowy od daty podpisania umowy, co stanowi kwotę ……….zł (słownie……………………).
2. Zabezpieczenie stanowi gwarancję zgodnego z umową wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający zwraca 100% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez niego za należycie wykonane.
§ 8
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§ 9
1. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem § 1 pkt 6 oraz § 3 pkt 3.
§ 10
1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Opublikował: Janusz Czyżewski
Publikacja dnia: 07.04.2010
Dokument oglądany razy: 1349
Podlega Ustawie
1.12.2020 // sinfoniavarsovia.org/bip/archiwum